> Modern Prussian
> Language
> Home 

 OLD  PRUSSIAN  DICTIONARY

This Dictionary is based upon „The Etymological Dictionary of Prussian“ by Vytautas Mažiulis (Mažiulis V. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. Mokslas, Vilnius, I 1988, II 1993, III 1996, IV 1998). Translation of meanings by L.Palmaitis.

 

AUTHORS OF RECONSTRUCTION

AB Adalbert Bezzenberger

JG Jurgis Gerullis

GN Georg Nesselmann

MK Mikelis Klussis

PA Prāncis Arellis

RT Reinhold Trautmann

VM Vytautas Mažiulis

VT Vladimir Toporov

 

 

              A               BC               D

 

              EF             GH               IJ

 

              K                 L                M

 

              NO             PQ               R

 

             S SCH          T          UWY

 

                                  Z                    

 

                     Reverse Dictionary       

 

 

 

 

 GRAMMATICAL ABBREVIATIONS

 ac   activi veikiamosios rūšies darāmās kārtas czynnej strony active voice

 acc  accusativus galininkas akuzatīvs biernik accusative case

 aj  adjectivum būdvardis īpašības vārds przymiotnik adjective

 av  avderbium prieveiksmis apstākļa vārds przysłówek adverb

 cj  conjunctio jungtukas saiklis spójnik conjunction

 cn  conjuctivus tariamoji nuosaka konjunktīvs tryb przypuszczający subjunctive mood

 cp  comparativus aukštesnysis laipsn. pārākā pakāpe stopień wyższy comparative degree

 crd  cardinalis kiekinis skaitvardis pamata skaitļa vārds liczebnik główny cardinal numeral

 dat  dativus naudininkas datīvs celownik dative case

 degen  degenitivus degenityvinis degenitīvais degenitywny degenitive form

 dm  deminutivum mažybinis deminutīvais deminutywny diminutive form

 drv  derivatio žodžių daryba vārdu darināšana derywacja derivation based

 encl encliticum enklitikas enklītika enklityka enclitic

 f  feminini moteriškosios gim. sieviešu dzimtes rodzaju żeńskiego feminine gender

 gen  genitivus kilmininkas genitīvs dopełniacz genitive case

 id  indicativus tiesioginė nuosaka īstenības izteiksme tryb oznajmujący indicative mood

 i  ntransitivum intranzityvinis intransitīvs nieprzechodni intransitive verbrjectio jaustukas in

 ip  imperativus liepiamoji nuosaka pavēles izteiksme tryb rozkazujący imperative mood

 instr  instrumentalis įnagininkas instrumentālis narzędnik instrumental case

 loc  locativus vietininkas lokatīvs miejscownik locative case form

 m  masculini vyriškosios giminės vīriešu dzimtes rodzaju męskiego masculine gender

 mod rel  modus relativus atpasakojamoji nuos. atstāstāmā izteiksme tryb opowiedzący relative mood

 n  neutrius bevardės giminės nekatrās dzimtes rodzaju nijakiego neuter gender

 no  nomen daiktavardis lietvārds rzeczownik noun

 nom  nominativus vardininkas nominatīvs mianownik nominative case

 obl  obliquus netiesioginis linksn. netiešais locījums zależny przypadek oblique case

 op  optativus geidžiamoji nuosaka optatīvs optativus optative mood

 ord  ordinalis kelintinis skaitvardis kārtas skaitļa vārds liczebnik porządkowy ordinal numeral

 pa  passivi neveikiamosios rūšis ciešamās kārtas biernej strony passive voice

 pc  paricipium dalyvis lokāmais divdabis imiesłów participle

 pcl  particula dalelytė partikula partykuła particle

 pf  praefixum priešdėlis piedēklis przedrostek prefix

 pl  pluralis daugiskaitos daudzskaitļa liczby mnogiej plural number

 pn  pronomen įvardis vietniekvārds zaimek pronoun

 pnl  pronominale įvardžiuotinis pronomināls zaimkowy pronominalized form

 po  possessivum savybinis piederības dzierżawczy possessive pronoun

 pr  praesentis esamojo laiko tagadnes teraźniejszego czasu present tense

 prp  praepositio prielinksnis prievārds przyimek preposition

 psp  postpositio polinksnis postpozīcija postpozycja postposition

 pt  praeteriti būtojo laiko pagātnes przeszłego czasu past tense

 ptv  partitivus partityvas partitīvs partytyw partitive case form

 r  reflexivum sangrąžinis atgriezeniskais zwrotny reflexive form

 sg s ingularis vienaskaitos vienskaitļa liczby pojedynczej singular number

 sp  superlativi aukščiausiojo laips. visaukstākās pakāpes najwyższego stopnia superlative degree

 subst  substantivatum sudaiktavardintai substantivizēti zesubstantywowano substantivized form

 tr  transitivum tranzityvinis transitīvs przechodni transitive verb

 v  verbum veiksmažodis verbs czasownik verb

 voc  vocativus šauksmininkas vokatīvs wołacz vocative case form

 1  prima persona pirmasis asmuo pirmā persona pierwsza osoba first person

 2  secunda persona antrasis asmuo otrā persona druga osoba second person

 3  tertia persona trečiasis asmuo trešā persona trzecia osoba third person

 >  vide žiūrėk skaties patrz see

 

 

 

 

 SOURCES

 

APN Trautmann R. Die altpreußischen Personennamen. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1925.

BPT Mažiulis V. Prūsų kalbos paminklai, II. Mokslas, Vilnius 1981, p. 62.

DIA (Vokiečių tarmės Vācu dialekti O/WPr Mundarten Gwary prusko-niemieckie German dialects):

Frischbier F. Preussisches Wörterbuch, Bd. 1—2. Berlin 1882—3.

Nesselmann, Georg H.F., Thesaurus Linguae Prussicae. F.Dümmlers Verl.-Buchh., Berlin 1873.

Preussisches Wörterbuch begründet von Echard Riemann. Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz,

Bd. 1-5. Ulrich Tolksdorf, Reinhard Goltz: Karl Wachholtz Verlag, Neumünster, 1974-93 f.

Ziesemer W. Preußisches Wörterbuch, Bd. 1–2. Hildesheim—NYork 1975.

DK Ist. dokumentai Vēst. dokumenti Hist. Dokumente Dokumenty histor. Hist. sources

E (Elbinger Vokabular):

Mažiulis V. Prūsų kalbos paminklai. Mintis, Vilnius 1966, p. 59—75.

Gr (Vokabular von Simon Grunau):

Mažiulis V. Prūsų kalbos paminklai. Mintis, Vilnius 1966, p. 77—80.

GrF Mažiulis V. Prūsų kalbos paminklai, II. Mokslas, Vilnius 1981, p. 63.

JB J.Bretkūno raštai J.Bretkūna raksti Werke von J.Brettcke Pisma Jana Bretkunasa Works by J. Bretke

MBS Mažiulis V. Prūsų kalbos paminklai, II. Mokslas, Vilnius 1981, p. 63—64.

MK Mikelis Klusis (Klussis).

ON Gerullis G. Die altpreußischen Ortsnamen. Walter de Gruyter, Berlin und Leipzig 1922.

OT Mažiulis V. Prūsų kalbos paminklai, II. Mokslas, Vilnius 1981, p. 64.

TN Mažiulis V. Prūsų kalbos paminklai, II. Mokslas, Vilnius 1981, p. 62.

VM Vytautas Mažiulis.

I (K I):

Mažiulis V. Prūsų kalbos paminklai. Mintis, Vilnius 1966, p. 81—95.

II (K II):

Mažiulis V. Prūsų kalbos paminklai. Mintis: Vilnius 1966, p. 97—111.

(K III be nuorodos bez norādes ohne Hinweis bez odsyłacza without indication):

Mažiulis V. Prūsų kalbos paminklai. Mintis: Vilnius 1966, p. 113—134.