KLC darbuotojai

Andrius Utka – KLC vadovas, mokslo darbuotojas. 2004 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Statistinis tekstų funkcijų nustatymas. Mokslinių interesų sritys: statistinė teksto analizė, automatizuotas vertimas, tekstynų ir kompiuterinė lingvistika, statistinė tekstų analizė, terminologija. El. paštas: andrius.utka ETA vdu.lt.

Agnė Bielinskienė – KLC mokslo darbuotoja. 2010 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Sujungiamojo ryšio semantika, pragmatika ir vartosena. Mokslinių interesų sritys: tekstynų lingvistika, semantika, terminologija, sintaksė, pastovieji junginiai. El. paštas: agne.bielinskiene ETA vdu.lt.

Loïc Boizou – KLC mokslo darbuotojas. 2009 m. INALCO (Rytų kalbų ir civilizacijų institute) Paryžiuje apgynė daktaro disertaciją tema Analyse lexicale automatique du lituanien (Automatinė leksinė lietuvių kalbos analizė). Mokslinių interesų sritys: kompiuterinė lingvistika, lyginamoji lingvistika, tekstynų lingvistika. El. paštas: lboizou ETA gmail.com.

Jolanta Kovalevskaitė – KLC mokslo darbuotoja. 2012 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Lietuvių kalbos samplaikos. Mokslinių interesų sritys: tekstynų lingvistika (vienakalbiai ir lygiagretieji tekstynai), pastovieji junginiai, pastoviųjų junginių leksikografija. El. paštas: jolanta.kovalevskaite ETA vdu.lt.

Rūta Petrauskaitė – habilituota humanitarinių mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetoLietuvių kalbos katedros profesorė. 2004-2010 m. vadovavo centrui. Mokslinių interesų sritys: tekstynų lingvistika, semantika, pragmatika. El. paštas: ruta.petrauskaite ETA vdu.lt

Mindaugas Petkevičius – kompiuterinis lingvistas. El. paštas: mindaugas.petkevicius ETA vdu.lt

Gailius Raškinis – KLC vyresnysis mokslo darbuotojas. 2000 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Lietuvių liaudies dainų užrašymas muzikos simbolių sekomis. Mokslinių interesų sritys: atpažinimo metodai, muzikos ir šnekos signalų atpažinimas, kompiuterinė ir tekstynų lingvistika. El. paštas: gailius.raskinis ETA vdu.lt.

Erika Rimkutė – KLC vyresnioji mokslo darbuotoja. 2006 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Morfologinio daugiareikšmiškumo ribojimas kompiuteriniame tekstyne. Mokslinių interesų sritys: tekstynų lingvistika, kompiuterinė lingvistika, automatinė morfologinė analizė, morfologinis daugiareikšmiškumas ir jo ribojimas, automatinė sintaksinė analizė, morfemika, pastovieji junginiai. El. paštas: erika.rimkute ETA vdu.lt.

Jurgita Vaičenonienė – KLC mokslo darbuotoja, CLARIN-LT nacionalinė koordinatorė. 2011 m. apgynė daktaro disertaciją Lithuanian literature in English : a corpus-based approach to the translation of author-specific neologisms. Mokslinių interesų sritys: vertimo teorija, tekstynais paremtos vertimo studijos, vertimo pedagogika, tekstynų lingvistika, tekstynų stilistika, šnekamosios ir oficialiosios anglų kalbos mokymas. jurgita.vaicenoniene ETA vdu.lt

KLC yra dirbę: Inga Naruševičiūtė (dirbo 1993–1995 m.); Aušra Daknevičienė (1995–1997 m.); Dalia Zabielaitė (1996–1997 m.); Ineta Savickienė (1997–1999 m.); Jurgita Mikelionienė (1995–2005 m.); Arimantas Juvencijus Raškinis (2000–2009 m.); Vidas Daudaravičius (2001–2008 m.); Vaidas Repečka (2005–2008 m.);  Asta Kazlauskienė (2006–2010 m.); Karolis Monkus (2008–2012 m.); Gintarė Grigonytė (2004–2012 m.); Irena Markievicz (2012–2013 m.); Sigita Dereškevičiūtė (2010–2015 m.); Vytautas Zinkevičius (iki 2016); Francesco Zamblera (2013-2016 m.); Eugenijus Raila (2015-2016 m.); Lukas Nickus (2015-2016 m.)